Ditt ansvar som styremedlem i borettslag og sameier?

Å være styremedlem innebærer å måtte bidra til fellesskapet. Dette er fordi at ved å være styremedlem så følger det med både makt og myndighet, og ansvar. Her kommer en liten innføring i hva dette betyr.

Det følger med et ansvar

Ansvaret som styremedlem er ikke så rent lite, men denne teksten er ikke ment å være avskrekkende. Ting går som regel bra, men som styremedlem så er det ikke bare å lene seg tilbake, skyve ansvaret over på noen andre og la dem gjøre hele jobben. Dette er fordi at ved å være styremedlem så følger det med både makt og myndighet, og ansvar. Du har påtatt deg et ansvar som du kan bli stående til svars for.

Som styremedlem har du nemlig både rett og plikt til å forvalte eiernes interesser. 

Pliktene kan deles inn i to hovedgrupper:
Det ene er omsorgsplikt
– Du plikter å forvalte boligselskapet etter beste evne.
Det andre er lojalitetsplikt
– Du plikter å være lojal overfor borettslagets eller sameiets interesser der de kan komme på kant med andres interesser. 

Juridisk objekt, juridisk ansvar

Styret er et juridisk objekt, hvilket betyr at styret kan bli part i en rettslig konflikt. Forsømmer man ansvaret som styremedlem, og ikke tar vervet på alvor så kan man altså ende opp i en rettsinnstans. Men hvis man bruker sunn fornuft i styrevervet, og driver selskapet i tråd med lover og regler, så bør det ikke by på noen større fare for ansvar i juridisk forstand. 

For at det skal være snakk om å bli erstatningsansvarlig for, så må det finnes et såkalt særskilt grunnlag. Det er det samme som gjelder for borettslag som for sameier.

Du kan bli erstatningsansvarlig om du begår denne typen feil:

– Feil som skyldes uforsvarlig saksbehandling.
– Feil som skyldes innholdet som beslutninger ble tatt på bakgrunn av.
– Eller brudd på lojalitetsplikten overfor selskapet. 

Men å gjøre feil i de tilfellene som er nevnt over vil ikke automatisk lede til juridisk ansvar. Det finnes noe som heter aktsomhetsnormen, og den er litt snillere for styrer i boligselskaper enn for aksjeselskaper, fordi:

Styremedlemmer ofte ikke har noen erfaring med styreverv i boligselskaper fra før.
Styremedlemmer får ofte en bitteliten kompensasjon i forhold til tiden som brukes. 
Og de som velger styremedlemmer er ofte ikke så mange, og har også begrenset kunnskap.

Når kan erstatningansvar oppstå?

Allikevel, alle styremedlemmer kan komme i ansvar når man utfører oppgaver i styret og man forårsaker økonomiske tap, med vilje eller om det skjer uaktsomt. 

Styreleder har ikke større erstatningsplikt

Den nevnte aktsomhetsnormen er lik for alle, men styreleder er gjerne mer utsatt for erstatningsansvar fordi hun eller han er mer informert eller har mulighet til å være mer informert enn de andre styremedlemmene. Det betyr ikke at styreleder er mer erstatningspliktig. 

I praksis kan spørsmål om erstatningsansvar for eksempel oppstå i forbindelse med:

– Ulykker som skyldes manglende sikring av lekeplasser, isras fra fasader og annet fellesareal.
– Styremedlemmene unnlater å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling når noen har krav på det. 
– Frister for gjennomføring av forkjøpsrett i et borettslag oversittes eller at feil person får overta en andel.
– Styret tar beslutninger som skulle vært tatt av årsmøtet eller generalforsamlingen.
– Det bevisst er gitt uriktige opplysninger til selskapets bank, slik at boligselskapet blir pådratt en låneforpliktelse som vedkommende burde forstå er betydelig høyere enn det eiernes og dermed boligselskapets interesser tilsier
– Styret vedtar eller iverksetter vedtak som innebærer myndighetsmisbruk, eksempelvis dersom styret uten en særskilt god grunn nekter en andelseier å overta en andel.

Men skal erstatningsansvar oppstå må det i tilfellene over også være snakk om dette:

  1. Styremedlemmet ha opptrådt uaktsomt ved en handling eller en unnlatelse av å handle. 
  2. Det må ha oppstått en skade som medfører et økonomisk tap og 
  3. Handlingen og/eller unnlatelsen må være årsak til det økonomiske tapet. Og ikke en fjern årsak eller liksom-sammenheng. 

Handlingsplikten må ivaretas

Hvorvidt man handler eller ikke står sentralt her. Styret har nemlig handlingsplikt, og er nødt til å foreta seg noe om det får vite om ting som ikke er som de skal. Om ikke styret ivaretar handlingsplikten, er det kortere vei til at det oppstår erstatningsansvar.

Når styret derimot gjennomfører en vurdering og/eller et planlagt tiltak, dokumenterer forholdene og etablerer en handlingsplan, så vil styret ha ivaretatt sitt ansvar – sin handlingsplikt. At handlingsplikten er ivaretatt må dokumenteres i et styrereferat, mailkorrespondanse eller et HMS-skjema for eksempel. Om du ikke er referent, men ønsker å dokumentere noe som er pratet om i møtet, så dokumenter dette skriftlig i en mail.

Forsvarlige vurderinger

For å bli erstatningsansvarlig må man altså ha opptrådt uaktsomt og ikke har handlet med den forsiktighet som kreves for den aktuelle situasjonen, at man for eksempel unnlater å gjøre noe med feil på lekeapparat, og noen skader seg.

Det er for eksempel ikke i seg selv nok at styret har truffet et vedtak som skulle vært truffet av generalforsamlingen eller årsmøtet. Det avgjørende er hvorvidt et styremedlem har opptrådt uaktsomt i denne forbindelse, altså om handlemåten da vedtaket ble truffet var innafor eller ikke. Man tar for eksempel hensyn til om styret hadde kort tid på seg til å fatte et vedtak.

Beboere kan jo se for seg at styret gjør feil i den ene og den andre saken og blir erstatningspliktige, spesielt når de går utover dem selv. Men når styret har tatt en forsvarlig vurdering, kan det ikke utløses erstatningsansvar selv om det senere viser seg at en annen løsning hadde vært å foretrekke. Nødvendig vedlikehold som kan gjøre bomiljøet litt mindre hyggelig på samme tidspunkt som en eier skal selge, er ikke nok til å utløse ansvar.

Skaff deg nødvendig kompetanse

Men uansett god eller dårlig tid til å fatte en beslutning er det nødvendig at ethvert styremedlem vet, eller skaffer seg nødvendig kunnskap om forhold som skal vurderes. Det vil si:

– Sett deg inn i rammebetingelsene.
– Er det noe som skurrer i regnskapet kan det være verdt å undersøke nærmere.
– Ring gjerne en boligjurist om du er i tvil om noe du ikke finner svar på i lov, vedtekter eller husordensregler.

Merk:
Siden styremedlemmer hefter personlig med hele sin formue for krav som måtte komme, så det er mulig å tegne en styreansvarsforsikring som skal dekke eventuelle krav som følge av vervet. Den inngår gjerne i bygningsforsikringen, men vær sikker på dette.

Har dere har spørsmål om styrearbeid i borettslag og sameier?

Ta en telefon til Stian Carlsen vår fagansvarlige for styrearbeid. Du kan også sende en e-post eller bruk vårt kontaktskjema.

stian@boligforvalterne.no

90 91 62 17

Dette vil du lære

  • Det følger med et ansvar
  • Juridisk objekt, juridisk ansvar
  • Når kan erstatningsansvar oppstå?
  • Handlingsplan må ivaretas
  • Forsvarlige vurderinger